ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA
A www.mendmedical.hu oldalt (a továbbiakban: Honlap/Weboldal) a MendMedical Egészségközpont
(a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) üzemelteti. Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) célja, hogy tájékoztassa a Honlap látogatóit és felhasználóit a Szolgáltató adatkezelési
gyakorlatáról, az Adatkezelő elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az
adatkezelés jogalapjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, a felhasználók
jogorvoslati lehetőségeiről, továbbá, hogy a Szolgáltató megfeleljen a személyes adatok kezelésére
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.
Ön, mint adatkezeléssel érintett, a Szolgáltató honlapjának megtekintésével, a honlapon vagy személyesen
történő esetleges regisztrációjával, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a
honlap látogatásával elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat – a Szabályzatban meghatározott célból és
ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Adatkezelő elkötelezett páciensei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak tiszteletben tartását. A Szolgáltató a
páciens által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen Szabályzat a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamennyi igénybevevőjére kiterjed, tárgyi
hatálya kiterjed a Szolgáltató által a megvalósított minden olyan folyamatra, melynek során a
Szabályzatban meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Jelen Szabályzat 2021. Április 19. napján
lép hatályba és visszavonásáig vagy Szolgáltató által történő megváltoztatásáig érvényes.
A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR, a továbbiakban: Rendelet);
b) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
c) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2
d) az 1997. évi CLIV. törvény egészségügyről (a továbbiakban: Eütv.);
e) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről;
f) 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről.

Az adatkezelés alapelvei:
1. Az Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően – jelen Szabályzatban foglaltak szerint – kezeli. Adatkezelő személyes
adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
2. Tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában – megfelel
a tisztességesség és törvényesség követelményének.
3. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli.
4. Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja az Ön részére, hogy bármikor
megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve
bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelést.
5. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az Ön
magánszférájának védelmét.
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől);
2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
4. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
5. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
6. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
3
8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
11. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai
és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
12. kezelést végző személy: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása
érdekében kezelést, tanácsadást egyéb szolgáltatást nyújtó személy – beleértve orvost, gyógytornászt,
dietetikust, masszőrt.
13. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
14. egészségi állapotra vonatkozó adat: az Info tv. rendelkezései alapján – a különleges (szenzitív)
adatok csoportjába tartozó személyes adat, amely e minőségére tekintettel kiemelt védelemben
részesítendő;
15. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy
által közölt, illetve az egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás,
környezet, foglalkozás);
16. egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a kezelést végző személy tudomására jutott
egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más
módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
17. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
4
18. gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzése, továbbá a megbetegedések
megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult
állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására,
orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására
irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést
és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is;
19. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
20. kezelőorvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos, az Eütv. 3. § b) pontja
szerinti kezelőorvos;
21. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs;
22. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
23. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető; orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre
vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;
24. sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve
súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne;
25. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 5 azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel
személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését
kéri.
A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Telefonszám:
E-mail:
Web:
A PÁCIENS ADATAINAK FELVÉTELE, HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
A hozzánk forduló páciensek honlapunkon vagy személyesen történő előzetes regisztrációval, az alábbiak
szerint vehetik igénybe szolgáltatásainkat:
1. Regisztrál Honlapunkon (www.mendmedical.hu) egyéni vagy csoportos időpontra:
a) amennyiben egyéni órán, konzultáción, kezelésen kíván részt venni, úgy a „Regisztráció”
fül alatt szükséges megadni a páciens személyazonosító adatait (családi és utónév,
leánykori név, nem, születési idő, telefonszám, e-mail cím, fotó, megjegyzés).
Amennyiben Ön nem cselekvőképes, úgy a páciens törvényes képviselőjének nevét és
elérhetőségeit szükséges megadni. A sikeres regisztrációról a páciens által megadott e-mail
elérhetőségen visszaigazoljuk, egyúttal a kiválasztott kezelésnek (egyéni/csoportos óra)
megfelelő tájékoztatást küldünk;
b) amennyiben csoportos órán, konzultáción, kezelésen kíván részt venni, úgy a Honlapon
elérhető „Órarendből” a megfelelő időpontú csoportos órát, adott esetben személyt
kiválasztva a páciens e-mail címét szükséges megadni. A sikeres regisztrációról és a
kiválasztott kezelésre, konzultációra vonatkozó tájékoztatót ebben az esetben is
megküldjük a páciens által megadott e-mail címre.
A honlapon regisztráló természetes személy az ,,Elolvastam és tudomásul vettem az Adatkezelési Szabályzatot”-
ra vonatkozó négyzet bejelölésével adja meg hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez.
2. Személyesen regisztrál a gyógykezelés helyszínén (1119 Budapest, Újházi utca 12.)
a) egyéni órára történő regisztrálás esetén a páciensnek szükséges megadnia
személyazonosító adatait (családi és utónév, leánykori név, nem, születési idő,
telefonszám, e-mail cím, fotó, megjegyzés).
b) csoportos órára történő regisztrálás esetén szintén csak a páciens e-mail címét szükséges
megadnia.
A személyesen regisztráló páciens papír alapon, a helyszínen való első megjelenése alkalmával adhatja
meg hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez.
6
A páciensnek a regisztráció sikerességéhez mindkét esetben (regisztrálás egyéni/csoportos órára
honlapon keresztül vagy személyesen) szükséges, hogy az erre vonatkozó négyzetben egyértelműen
jelölje, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi Szabályzatot. A regisztráció alkalmával a
honlapon vagy papír alapon van lehetősége nyilatkozni arról, hogy szeretne-e a Szolgáltatótól a megadott
elektronikus elérhetőségére hírlevelet kapni. Amennyiben igen, úgy hozzájárulását az erre vonatkozó
jelölőnégyzet egyértelmű bejelölésével adhatja meg (Hírlevél szolgáltatásunkról bővebben lásd a „Hírlevél
szolgáltatás” cím alatt).
A KEZELT ADATOK KÖRE
a) a páciens személyazonosító adatai (családi és utónév, leánykori név, nem, születési idő,
telefonszám, e-mail cím, fotó, megjegyzés);
b) kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló
páciens esetében a törvényes képviselő neve, elérhetősége;
c) a páciens egészségi állapotára vonatkozó adatok (milyen mozgásszervi problémái, melyek a vezető
tünetei, mióta áll fenn a problémája, milyen tünetekkel jár (fájdalom/zsibbadás/érzészavar/egyéb),
milyen erős a fájdalma (1-10-ig), van-e egyéb más betegsége;
d) a páciens gyógykezelési tervét megalapozó vizsgálati eredmények;
e) a gyógykezelést indokló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a
kísérőbetegségek és szövődmények, illetve egyéb, a gyógykezelést közvetlenül nem indokoló betegség,
illetve a kockázati tényezők megnevezése;
f) a páciensen elvégzett gyógykezelések ideje és azok eredményei;
g) a páciensnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalma;
h) a páciens önrendelkezéshez való joga alapján szükséges a gyógykezelés elvégzéséhez a páciens
beleegyezése, ezen belegyező nyilatkozat;
i) minden olyan egyéb adat és tény, amely a páciens gyógyulására befolyással lehet.
ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA
A Szolgáltató kijelenti, hogy személyes adatot kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása – belegyező
nyilatkozata – alapján (GDPR 6. cikk 1) bek. a) pont) vagy jogszabályi előírás alapján kezel (GDPR 6.
cikk 1) bek. c) pont). Az Érintett kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett a Szolgáltató internetes
honlapjára való regisztrációja során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet, valamint, ha papír alapú
nyilatkozatán egyértelműen jelzi, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A hallgatás, az előre
bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A Szolgáltató valamennyi
adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását (lásd.: Adatkezeléssel érintettek jogai
és azok érvényesítése).
7
Az adatkezelés célja:
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;
b) a gyógykezelést végző (kezelést végző személy) eredményes gyógykezelési tevékenységének
elősegítése;
c) az érintett egészségi állapotának, valamint az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése;
d) a betegjogok érvényesítése;
e) egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
f) az ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése;
g) hírlevél-szolgáltatás teljesítése;
h) kapcsolattartás.
Az adatkezelés időtartama:
A Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában
a regisztrációtól számított 3 évig őrzi meg, továbbá, a jogszabály által megkövetelt egyéb esetekben az
Adatkezelő őrzési kötelezettsége a jogszabály által előírt ideig áll fent.
HÍRLEVÉL-SZOLGÁLTATÁS
Hírlevélre feliratkozni honlapon keresztül, valamint papír alapon van lehetősége az erre vonatkozó
jelölőnégyzet bejelölésével. A hírlevélről az érintett ingyenesen, a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának
használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. A hírlevél küldésének
jogalapja az Ön hozzájárulása, célja, hogy a Szolgáltató elérhető egyéni és csoportos gyógykezeléseiről, a
csoportos órák időpontjairól, valamint igénybe vehető kedvezményeiről tájékoztassa pácienseit.
TÁJÉKOZTATÁS COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL
A honlapon elérhető szolgáltatások egyes részeinek használatakor az Adatkezelő kisméretű, Önnel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére
adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az
Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön
böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a
cookie-k küldését megtiltsa. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem
működ(het)nek tökéletesen. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütikről bővebb tájékoztatást a
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu címen olvashat.
8
ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Kérjük, ha Ön úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát,
vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Az érintett jogai:
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai
tekintetében
a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek
jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását
bármikor visszavonhatja.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Szabályzatban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szolgáltató nem tesz
intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt
tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával
vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szolgáltató minden olyan
címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Kérésre a Szolgáltató tájékoztatást ad a címzettekről.
a) Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és az előbbi pontokban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon
Részeletes szabályokat a Rendelet 15. cikk tartalmazza.
9
b) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
10
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
Részletes szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
e) Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai
rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
f) A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
a Szolgáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Részletes szabályait a Rendelet 21. cikke tartalmazza.
e) Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is
A Szolgáltató az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz. Erre
vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmaz.
f) Jogorvoslathoz való jog
11
Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a személyes adatok kezelésére vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szabályzatát megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a
Szolgáltató a változást megelőző 15 nappal előbb közzéteszi Honlapján.